Lördag 9 september – Praktisk ängsvård vid Järstorpskärret

Praktisk ängsvård – ta chansen och lär dig mer om skötsel av en äng när vi räfsar Järstorpskärret. Samling vid Lidl kl. 09.30 och Andrarums kyrka kl. 10.00. Ta med fika och stövlar. Kontakt: Mattias 0730 – 51 03 73

Före det moderna jordbrukets införande hette det att äng är åkers moder. Ängen behövdes till höproduktion och höet behövdes i sin tur som mat till djuren under vintern. Djuren gav mjölk och kött, men även, och kanske viktigast av allt, gödsel för åkrarna. Ogödslad ängsmark med lång hävd (skötsel) är bland de mest artrika naturtyper vi har i Sverige.

År 2006 fanns det 7000 ha äng kvar i Sverige. Detta skall jämföras med drygt en miljon vid 1800-talets slut. Man kan kanske tycka att det finns väldigt stora arealer av ängsmark när man rör sig ute i landskapet, men det man ser är mestadels artfattig vallodling och konstgödslad hagmark. Ogödslad hagmark finns det heller inte så mycket av, dock mer än av äng.

Naturligtvis handlar det hela om produktion av mat och ekonomi. Det är inte ekonomiskt lönsamt för en bonde att bedriva jordbruk som förr då vartenda grässtrå räknades. Sommaren 2018 fick vi dock känna av en situation där antalet grässtrån räknades. Hoten mot de ängar som finns kvar är gödsling, utdikning och igenväxning.

Naturskyddsföreningen i Tomelilla har i ett 15-tal år skött Järstorpskärret som en äng. Järstorpskärret är ett så kallat extremrikkärr där kalkhalten medför en unik flora och fauna. En äng ska fagas, brännas och slåttras vid rätt tidpunkt, helst i linje med den lokala slåttertraditionen. Vi har inte fagat och bränt och slåttern, som sker med maskin, utförs väldigt sent. Det ska dock sägas att skötseln har utförts i samråd med Länsstyrelsen i Skåne. Resultatet har blivit bra och arealen äng/rikkärr har ökat och de växter som är typiska för naturtypen har gynnats. /Mattias Gustafsson

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.