Utflyktsmål

UTFLYKTSMÅL ( NR=Naturreservat )

Alla dessa förslag är inte naturreservat (NR) vilket innebär att besökare måste visa den hänsyn som allemansrätten alltid kräver när man vistas i naturen.

71289D
VERKEÅDALEN (NR) GPS WGS 55,7315 14,0938
Reservatet ombildades nyligen och omfattar mark längs Verkeån från källorna uppe vid Sillaröd ner mot havet vid Haväng. Här nedan följer några av pärlorna i Verkeåreservatet
.

 

 70931

71032D   70930
DRAKAMÖLLAN (NR) GPS WGS 55,7601 14,1206

En makalöst vackert öppet landskap med böljande linjer och täta bokdungar. I den fattiga sandheden har man förr haft vamdrande åkrar som bara kunde odlas några gånger under en tioårsperiod. Detta var en tvingande ekologisk odling. Nu blommar hela torrängsfloran med hedblomster, fetknopp och sandnejlika på högsommaren i den kalkrika sanden. Från bokdungarna kan man höra sommargyllingen flöjta.

 

BOKSKOG
   
BOKSKOG  bokgrenar
MAGLEHEMS ORA (NR) GPS WGS 55,74468 14,12335

Detta är Skånes största sammanhängande bokskog som växer i ett starkt kuperat landskap. Den näringsfattiga marken tillåter bara en hedbokskog där löven ligger kvar och undervegetationen är lågvuxen. Men vårblommorna trivs i ljuset innan bokens blad sluter sig.

BRÖSARPS BACKAR

norrabrosarp  brosarpnorr2  71289D
BRÖSARPS BACKAR (NR) GPS WGS 55,73617 14,09382

Kanske det mest välkända av Tomelillas naturområden. Brösarps södra backar är kända för sina gullvivor och mandelblomster. De växer på relativt gröna backar med hygglig näring i jorden. De norra backarna är mer storslagna med en betagande utsikt mot havet i öster. Här är marken lika sandrik som på Drakamöllan och blomsterprakten i början av juli måste upplevas. Monke, trift, fibblor, syra, sandnejlikor och dekorativa gräs står vackert i kontrast mot de djupgröna enbuskarna. Här åker man till och med slalom om vintern så tillåter.

Borstakärr

borstakarr2   VATTENFALL   HALLAMÖLLA
CHRISTINEHOFS EKOPARK (NR) GPS WGS 55,71626 13,96995

Ekoparken kring Christinehofs gamla slott är skapad på tidigt 2000-tal av ägaren Högestad och Christinehofs gods. Kring slottet finns den gamla industrimiljön kring alunbruket där ma från alunskiffer framställde alun och andra produkter. I området ligger nu de gamla, rödfärgade slagghögarna kvar och påminner om en gammal industri. Kring slottet har skogbevuxna gamla fuktängar restaurerats, vattennivån har höjts och en stor våtmark med öppna vattenytor har skapats. Den kallas nu Borstakärr och dess vandringsleder går på spångar över vattnet, upp på rullstensåsar och genom fuktängar och kärr. Området har snabbt återfått fåglar och andra djurarter oich floiran är artrik även om underlaget är magert. Längs Verkeån nedströms finns en gammal välbesökt vattenkvarn i Hallamölla där flera vattenfall och vacker skog lockar. Både strömstare och forsärla häckar i ån.

ludarfal2

ludarodfal4    ludarfal1
LUDARÖDS FÄLAD GPS WGS 55,69982 14,00112

Söder om Ludaröds by ligger denna gamla fälad. De många stenmurarna visar att området var öppet och delvis odlat förr men idag är Ludaröds fälad delvis skogbevuxen. Området är kuperat och i de lägre partierna finns fuktängar och kärr. Marken är kraftigt stenbunden på sina håll.

 

SILLARÖDS FÄLAD GPS WGS 55,72458 13,92113
En rest av de gamla betesmarkerna på Linderödsåsen som tillhört Sillaröds by. Området ligger i skogsbrynet och är en typist stenbunden hagmark med buskage och fuktiga svackor. Etrt bra exempel på hur ett skogsbryn ska gradvis övergå i odlingsmark
.

 

SILLARÖDSBÄCKEN GPS WGS
Längs bäcken, som finns söder om Sillaröd, går en mäktig rullstensås som omges av fuktängar och betesmark med många stenmurar. Gamla utmarksbokar och buskage som gynnar fåglar och andra djur kompletterar bilden av ett värdefullt naturområde.

ilstorpsfal

ILSTORPS FÄLAD GPS WGS 55,73695 13,94241
Betesmarker med lång hävd i kuperad terräng med enebackar och andra buskar och träd. Här får man en bild av det gamla odlingslandskapet.

sillarodfal2

SAXAHUSA FÄLAD GPS WGS 55,73115 13,94550
Ännu en gammal fälad som nu delvis planterats med skog. Marken här uppe på Linderödsåsen är mindre rik men vegetationen i den öppna betesmarken är riklig och värd ett besök.

djurrodinvig

Djurrödsbäcken   djurrodkulle   djurrödek

DJURRÖDSBÄCKEN (NR) GPS WGS 55,68879 13,95443
Djurrödsbäckens naturreservat invigdes sommaren 2013 under festliga former. Bäcken för sitt vatten västerut mot Kävlingeåns vattensystem. Längs bäcken finns en vacker rullstensås och betade fuktängar och våtmarker som ibland hyser orkidéer och andra kalkkrävande arter. Enebackar med St Pers nycklar som blommar rikligt på våren. I söder finns stenbunden betesmark med träd och buskar. Naturreservat i aug 2013.

vlhelmsro2   vilhelmsro1

STENDALA GPS WGS 55,68085 13,97297
Stendalaområdet finns sydöst om Djurrödsbäcken och består till största delen av öppen betesmark med inslag av träd och buskar. Marken är stenbunden vilket har hindrat såväl uppodling samt konstgödning. Fuktängar och småkärr finns och ger gynnsamma miljöer för många växter och djur.

eljarod

ELJARÖD GPS WGS 55,69672 14,04438
En värdefull betesmark öster om Eljaröd som består av torra backar i norr och öppen betesmark i söder med fuktängar och genomkorsande bäckar.

 

 svalta2

 svalta3     svalta1

SVÄLTABACKARNA GPS WGS 55,67601 14,02001
Här i risbygden mellan skog och slätt finns flera rester av den gamla, samfällda fäladsmarken.Här i Svältabackarna hittar man torra enebackar, solitära lövträd och buskar samt små kärr och vattensamlingar. Området betas.

 

     DSC_6445 DSC_6449  

ONSLUNDA STEN (NR) GPS WGS 55,62875 14,06464
Detta är en säregen biotop i kanten av kommunens skogstrakter i norr. Reservatet ligger på kanten till den kambriska sandstenen som ger en extremt näringsfattig grund för skog och andra växter. Den steniga marken är bevuxen med gräs och mossa samt knotiga, gamla avenbokar. De många stenmurar som genomkorsar området påminner om en tid när detta var en öppen betesmark med små odlade lotter
.

 

sillrodfal1 

KULLADAL GPS WGS 55,65578 14,01348
Denna oas i åkerlandskapet ligger väster om Fågeltofta och rymmer lövskogsdungar, fuktängar och småkärr. Området är viktigt för den biologiska mångfalden när det ger skydd för djur och växter som har svårt att klara sig långsiktigt i det omgivande, odlade lands
kapet.

kullakarr2    kullakarr1 

KULLAKÄRRET GPS WGS 55,64977 14,01829
Väster om riksväg 19 vid Fågeltofta ligger ett öppet kärr. Bristen på öppna vattenspeglar är stor i landskapet och Kullakärrets vatten lockar djur och fåglar inte minst under sträcktider. Kärret ligger i ett kuperat beteslandskap med fuktängar och grusåsar.

VARBERGS MOSSE GPS WGS 55,65500 14,06309
I de djupa skogarna norr om Kronovalls slott ligger Varbergs mosse och andra våtmarker. I öster finns den betydligt större Gedings mosse där man tagit torv ända in på 1900-talet.

 

storevang2

STOREVÅNG (NR) GPS WGS 55,63689 14,03992
Detta är en stor utmark väster om Kronovalls slott som nyligen har blivit naturreservat. Stora, öppna svagt kuperade betesmarker med fuktiga svackor ger en artrik flora. Dungar av lövträd och buskar samt albevuxna lövkärr kompletterar bilden av ett värdefullt naturområde som nu är skyddat. Strövstigar genomkorsar reservatet.

 

 

TRANÅS FÄLAD GPS WGS 55,61780 13,97898
Här i risbygden kring Skåne Tranås finns rester av byns gamla fäladsmarker kvar. Idag har många planterats med skog men denna stenbundna fälad är idag bevuxen med vackra enar. I nordöst kan man fortsätta vandringen in i Tranås skog som också är värt ett besök
.

 

 52383D_01         

listarum1   listarum3   listarumdamm
LISTARUMSÅSEN (NR) GPS WGS 55,57163 14,09588

Listarumsåsen är en mäktig rullstensås som sträcker sig från Gyllebosjön ner mot Smedstorp. Längs åsen finns betesmarker, små kärr och i söder rika bokskogar med artrik flora som blommar rikligt på våren. I området söder om åsen finns talrika gamla stenbrott som ofta är vattenfyllda där man brutit den omtyckta Komstadkalkstenen. Reservatet är mycket variationsrikt och bjuder på fina upplevelser. Markerade stigar finns bl.a. Gårdlösaleden som startar vid jvgstationen i Smedstorp.

 

lovis2

klockgroda  grodrestryde  langbengroda
430338_01   stork1  lokgroda
      

GRODRESERVAT (NR) GPS WGS 55,53959 14,00902: 55,56192 13,92285
Tomelilla ligger i centrum för utbredningen av våra mest sällsynta grod- och paddarter i landet. Här finns lövgroda, lökgroda, långbenmsgroda, grönfläckig padda och vattensdalamander. I kommunen har man bildat tre naturresvat för att garantera grodornas fortlevnad. Högaborg ligger sydöst om Tomelilla, Trydereservatet nordväst om tätorten och Ljungstorp vid Smedstorp. Under våren är det lättast att studera grodornas lek i de små dammarna.

 

 

_08E2393_01

_08E2415_01       _08E2426_01

KRONOSKOGEN GPS WGS 55,55503 13,89555
Mitt i åkerbygden finns ett tätortsnära strövområde som kan nås per cykel från Tomelilla. Kronoskogen var kronans mark men köptes av kommunen. Skogen är variationsrik med både barr och löv. Fuktiga sänkor finns och en mäktig rullstensås genomkorsar Kronoskogen. Här finns bra promenadslingor och närheten till Fyledalen via Ramsåsadalen är viktig för de som vill ta en längre promenad.

 

 

SKOGSBACKEN GPS WGS 55,53726 13,96473
Mitt inne i tätorten Tomelilla ligger Skogsbacken med blandad löv och barrskog. Bra promenadvägar gör Skogsbacken lättillgänglig för besökare och i södra delen finns fuktiga sluttningar ner mot Välabäcken med rik flora. Här kan man också från en plattform studera havsöringen vandring upp i Välabäcken för lek under hösten. Utsikten över det öppna landskapet och golfbanan i söder är mäktig.

 

 


ullstorpdal1    ullstorpdal2
ULLSTORPSDALEN GPS WGS 55,52599 13,991343 : 55,55,51578 14,01623

Dalen sträcker sig söder om Tomelilla längs Örupsån. De betade torrbackarna vid Ullstorp har ett varmt läge mot söder och är delvis ogödslade. Floran är artrik och här växer fältnockan på en av sina få växtplatser i Skåne. Buskvegetationen ger ett rikt fågelliv och i rikkärren på Toarpssidan växer orkidéer och andra kalkkrävande växter.

beneback2

FYLEDALEN (NR) GPS WGS 55,54503 13,87049
Fyledalen sträcker sig från sandslätterna söder om Sjöbo ner mot sydost till Benestad och Högestad. Den tillhör inte bara Tomelilla kommun utan också Ystad och Sjöbo. Den ca 50 m djupa dalgången har bildats i slutet av istiden när en uppdämd issjö i söder tömde sitt vatten norrut och grävde ut dalen i en svagshetszon i berggrunden. Den intressanta geologin kan studeras vid den gamla sandtäkten i Eriksdal (55,58667 13,79393) där geologiska perioder som Trias, Jura och Krita exponeras. I Eriksdal finns naturreservatet Vitabäckskärret (55,58870 13,78431) med orkidéer och andra kalkgynnade arter. Fyledalen består av öppna betemarker, fuktängar och kärr samt lövskogsklädda sluttningar. I dalsidorna mynnar många källor som ger vatten till bl.a Fyleån som avvattnar dalen. Variationen av biotoper ger en artrik flora och fauna. Här finns våra rikaste bokskogar med sällsynta skogsgräs, vitskråp, ramslök och många sällsynta svamparter.

 

hejdanstarr   
hejdanbok
  hejdanstam
I väster ligger reservatet Skogshejdan (55,55192 13,82980), en uråldrig fäladsmark som kanske betats sedan bronsåldern. Det är en tilltalande öppen betesmark med många arter av buskar och träd. I svackorna finns välvuxna alkärr och öppna småkärr och de gamla utmarksbokarna är bland de största i Skåne.

benestadblom  humleblben  solvandaben

Naturreservatet Benestads backar (55,52686 13,89898) i söder är ett gammalt stenbrott. Från källorna i sluttningen har s.k. kalktuff avsatts när kalkrikt vatten förenats med luftens syre. Denna bergart bröts länge och användes för kalkframställning och till bygge av t.ex. portaler i traktens kyrkor. Området rymmer nu torra backar och raviner med källor och småbäckar. Sällsynta kalk- och värmeälskande växter som majviva, klöverärt, solvända, jordtistel och spåtistel är några av de arter man hitta på backarna. Ett extremrikkärr högst upp hyser axag och trubbtåg samt många arter av orkidéer.

Djurlivet är rikt och närvaron av klövvilt och vildsvin är uppenbar. Fyledalens sluttningar ger ofta uppvindar som ger rovfåglar förutsättningar att jaga småvilt längs dalen utan att förbruka onödig energi. Dalen är mycket känd bland fågelskådare och inte minst vintertid hittar man både havs- och kungsörn i dalen.
Lokalklimatet i dalen är varmt och Röddingebergs fruktodling på sydvästsluttningen var förr landets största enskilda fruktodling. Detta gynnar också den artrika vildfloran som har ett spektrum av olika biotoper att leva i. Fuktigt eller torrt. Näringsrikt eller fattigt. Ljust eller mörkt. Mer exakta uppgifter kan man få i Skånes Flora som nyligen har färdigställts.

 

RIKKÄRR

almskogforr  orupalmfall  majviva
orupsbete2  almskog  orupsbete

ÖRUPS ALMSKOG OCH KÄRR (NR) GPS WGS 55,51413 13,92473
I Örup fanns länge landets största, rena almskog. Men på 80-talet spreds den aggresiva almsjukan till skogen som snabbt dog. Sjukan är egentligen en svamp som växer i kärlsträngarna på trädet och stryper vätsketransporten. Svampen sprids av almsplintborren. Träden föll och bildar änne mäktiga lågor på marken. Nu har hagtorn och fläder tagit över i skogen fortfarande rymmer några ekar, askar och unga almar. Marken är näringsrik och vårens flora av nunneört, vit- och gulsippor är värd ett besök. Söder om skogen finns kalkfuktängar och ett extremrikkärr med många orkidéer. Floran är artrik och några av de mest sällsynta växterna i kärret är trupptåg och axag.

 

 

nedrabyris1  risetork     

NEDRABY RIS GPS WGS 55,50898 13,91100
Nedraby Ris är en gammal utmark till Nedraby och Benestad som betats i många hundra år. Den är stenbunden, starkt kuperad och innehåller såväl öppna vattenspeglar som igenvuxna kärr. Riset genomkorsas av många stenmurar och spår av fädrifter finns. En stor variation av olika träd och buskar finns i området som hyser en del orkidéer samt ett rikt djurliv.

 

valla2   valla3      

VALLAMADERNA GPS WGS 55,49196 13,94362
När järnvägen Tomelilla-Ystad byggdes grävde man om Nybroån och den gamla åfårans slingrande lopp skars av och bildar nu vassrika våtmarker med öppna vattenspeglar och ridåer av klibbal. Här spelar enkelbeckasinen över vassarna och den bruna kärrhöken häckar i området.

 

 

 _09K1366_01

_09K1376_01       _09K1370

TOSTERUPS SKOG GPS WGS 55,47358 13,97829
En isolerad skog i det rena åkerlandskapet som många äldre känner till. Här fanns förr en populär dansbana. Mest öppen bokskog med intressant undervegetation och en del fuktiga partier.

Copyright text och bilder: Göran Gustafson